ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1. Bevezető rendelkezések

 1. Jelen általános értékesítési és szállítási feltételek (a továbbiakban és a címben Általános Szerződési Feltételek, vagy ÁSZF) hatálya kiterjed valamennyi a GIMEX-Hidraulika Kft. (a továbbiakban: Szállító) által harmadik személlyel (a továbbiakban: Vevő) kötött adásvételi szerződésre, kivéve, ha a Felek valamely egyedig szerződési rendelkezésben ettől eltérően nyilatkoznak.
   
 2. A Felek szerződéses akaratát, valamint az egyedi szerződéses feltételeket tartalmazó okirat, továbbá jelen ÁSZF együttesen alkotják a Felek között létrejövő szerződést. Amennyiben jelen ÁSZF, valamint az egyedi szerződési feltételeket tartalmazó okirat rendelkezései között eltérés van, úgy az egyedi szerződési rendelkezéseket kell alkalmazni.
   
 3. A szerződés megkötése előtt a Szállító köteles lehetővé tenni, hogy a Vevő jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerje, ennek érdekében a Szállító jelen ÁSZF-et, illetőleg annak hatályos szövegét, a honlapján közzé teszi, valamint a szerződés megkötését megelőzően, illetőleg azzal egy időben, legkésőbb a megrendelés visszaigazolásakor, az ÁSZF egy példányát a Vevő részére átadja, vagy elektronikus formában megküldi.
   
 4. A Vevő az ÁSZF egy példányának aláírásával, illetőleg a megrendelés visszaigazolásának nyugtázásával elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte és azokat elfogadta. Ezen aláírással, illetőleg a megrendelés visszaigazolásának nyugtázásával a Vevő képviselője egyúttal azt is kijelenti, hogy nevezett személy az adott vállalkozás képviseletére jogosult, valamint ezen vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, illetve nem indítottak ellene felszámolási eljárást sem.
   
 5. A Vevő esetleges általános szerződési feltételei kizárólag akkor válnak a szerződés részévé, ha a Felek abban írásban, kifejezetten megállapodtak.
   
 6. A Vevő tudomásul veszi, hogy a GIMEX–Hidraulika Kft. ISO 9001:2015. minőségtanúsítási rendszerben dolgozik, mely kereskedelmi feladatai elvégzése során szigorú írásbeliséget ír elő számára. A kapcsolattartás módja elsődlegesen a levél, telefax, e-mail, illetőleg egyéb elektronikus adathordozó. A Felek telefonon és személyesen történt egyeztetése jelen ÁSZF, illetőleg a létrejött szerződés vonatkozásában akkor bírhat relevanciával, ha a megbeszélések eredménye írásban is megerősítésre került.

2. A szerződés létrejötte

 1. A Felek között a szerződés akkor jön létre, ha a Szállító megküldi vagy átadja a Vevő részére írásbeli formában a megrendelés visszaigazolását.
   
 2.  Ha a Felek egyedi szerződést kötnek egymással, akkor a szerződés létrejöttének feltétele az egyedi szerződés mindkét Fél általi cégszerű aláírása.
   
 3. A Felek a korábbi üzleti kapcsolat során elfogadott, vagy kialakított szokás alkalmazását kizárják, jelen, a Felek között létrejövő szerződésre vonatkozóan. A Felek kizárják továbbá az üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokások alkalmazását is.

3. Szállítási határidők és feltételek

 1. A Felek által az egyedi szerződésben, illetőleg a megrendelés visszaigazolásában nem naptári napban meghatározott teljesítési határidőt attól a naptól kell számítani, amelyen mindkét alább részletezett feltétel teljesült: a Szállító a megrendelést visszaigazolta, valamint a Vevő a szállításhoz szükséges valamennyi adatot (műszaki paraméter, mennyiség, minőség stb.) a Szállító részére írásban átadta.
   
 2. Amennyiben a Felek az egyedi szerződési feltételek között előleg megfizetését kötötték ki, akkor a teljesítési határidő megkezdésének további feltétele az előleg összegének a Szállító számláján történő jóváírása.
   
 3. A rendeléssel, illetőleg a megrendelés visszaigazolásának nyugtázásával a Vevő kötelezettséget vállal az általa megrendelt termék(ek) beérkezését követő haladéktalan, de legkésőbb 7 munkanapon belül történő átvételére, mely alól csak akkor mentesülhet, ha indokolt érdekmúlását, vagy stornó szándékát Szállító esetleges ki nem menthető mulasztására való hivatkozás mellett, a termék szállítását megelőzően a Szállító részére írásban bejelentette. Stornó szándék bejelentésének visszamenőleges hatálya nincs!
   
 4. A Szállító mentesül a késedelem jogkövetkezménye alól, amennyiben a késedelem a Szállító által előre nem látható, érdekkörén kívül eső okra vezethető vissza (természeti csapások, sztrájk, háború, embargó, beszállító előre be nem jelentett késedelme stb.). Ilyen esetben a Szállító köteles a tudomására jutástól számítva haladéktalanul, írásban értesíteni a Vevőt az akadályoztatásról, annak okáról és a szerződés teljesítéséhez szükséges további határidőről. Ebben az esetben a szállítási határidő a Felek nyilatkozata nélkül automatikusan meghosszabbodik. Az új szállítási határidőt a Szállító a lehető leghamarabb írásban megküldi a Vevő részére.
   
 5. Amennyiben a módosított határidő a 2 hónapot meghaladja, akkor eltérő megállapodás hiányában, a Felek jogosultak a szerződéstől elállni. Elállás esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni és az eredeti állapotot helyreállítani. A Felek kizárólag az általuk teljesített szolgáltatás visszaadását követelhetik, minden egyéb követelés (elmaradt haszon, kamat, kötbér, vagy kártérítés) érvényesítését kizárják.
   
 6. A Vevő megrendelését, egyedi termék megrendelése esetén műszaki igényét kizárólag írásban, írásbeli dokumentációval módosíthatja. Ezen írásbeli dokumentáció Szállító általi, illetőleg a Felek általi kölcsönös írásbeli elfogadása a megrendelés visszaigazolásának minősül. Addig az időpontig, amíg a kölcsönös írásbeli megállapodás nem történik meg a Szállító által kiadott dokumentumok, műszaki terv-ajánlatnak, illetve árajánlatnak minősülnek. A műszaki tartalom módosítása a gyártási folyamat újra tervezését teszi szükségessé, ezért a szállítási határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a végleges tervdokumentációt a Vevő írásban elfogadja. A szállítási határidőt az esetleges magyar vagy külföldi munkaszüneti napok, ünnepnapok, tervszerű vagy rendkívüli gyártási szünetek (például nyári leállás, téli/karácsonyi leállás) meghosszabbíthatják. A megrendelés módosítása többletköltséggel járhat. Ez teljes egészében a Vevőt terheli és a Szállító végszámlájában feltüntetésre kerül.
   
 7. A Szállító a teljesítési határidőn belül, - eltérő megállapodás hiányában, - bármikor jogosult teljesítésre, azonban köteles a Vevőt a szállítás időpontjáról, azt legalább 24 órával megelőzően értesíteni.
   
 8. A Felek eltérő megállapodása hiányában a teljesítés helye a Szállító telephelye. Ha a teljesítés helye a Vevő telephelye, vagy általa meghatározott helyszín, akkor a szállítás módját a Szállító határozza meg.  Ezen utóbbi esetben, - a Felek eltérő megállapodásának hiányában, - a szállítás, postázás és a csomagolás költségét a Szállító jogosult kiszámlázni a Vevőnek. Amennyiben a szállításra készre jelentést követő 1 hónapon belül a Vevő a terméket nem veszi át és szállítja el, a Szállító jogosult, választása szerint, a szerződéstől elállni, és a terméket harmadik személy részére értékesíteni, vagy a készre jelentés időpontjától tárolási díjat felszámítani. Ilyen okból történő elállás esetén a Szállító jogosult a Vevővel szemben meghiúsulási kötbért érvényesíteni, melynek mértéke az át nem vett áru nettó szerződés szerinti értékének 20%-a. Az áru tárolása esetén a napi tárolási díj az át nem vett áru nettó szerződés szerinti értékének 0,5%-a, de legfeljebb az áru nettó szerződés szerinti értékének 120%-a.
   
 9. Átvételi késedelem esetén a készre jelentés időpontját követő naptól a kárveszély a Vevőre száll át.
   
 10. A Felek eltérő megállapodása hiányában a Szállító nem köteles a megrendelt termék vonatkozásában biztosítási szerződést kötni.

4. Vételár (vállalkozási díj) és fizetési feltételek

 1. Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a szerződésre az annak létrejötte napján érvényes árlista szerinti árak az irányadóak. Amennyiben a megrendelés és a szállítás ideje közötti időszakban a Magyar Nemzeti Bank által közzétett EUR deviza középárfolyama 3 %-ot meghaladó mértékben emelkedik, a Szállító jogosult az árváltozásból eredő különbözetet a vételárban a Vevővel szemben érvényesíteni.
   
 2. Amennyiben az adott termékre vonatkozóan az árlista nem tartalmaz árat, akkor a szerződés létrejöttének feltétele az ár Vevővel történő közlése.
   
 3. A Szállító árlistáján szereplő árak a nettó vételárak, nem tartalmazzák a csomagolás, szállítás költségét, valamint az ÁFÁ-t, a Szállító székhelyén történő átvétel esetén irányadóak.
   
 4. A Vevő a Szállító által kiállított és részére átadott, vagy megküldött számla alapján és annak megfelelően köteles a vételár megfizetésére. A számla azon a napon tekintendő teljesítettnek, mely napon a teljes vételár hiánytalanul jóváírásra kerül a Szállító számláján. Az áru, illetőleg termék a számla teljes és hiánytalan kiegyenlítéséig a Szállító tulajdonát képezi, a vételár kiegyenlítését megelőzően a Vevő azt harmadik személy részére nem adhatja át, illetőleg el, és nem terhelheti meg.
   
 5. Nem fizetés, vagy késedelmes fizetés esetén a Vevő késedelmi kamatként a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat + 8 % mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a Szállító erről kiállított késedelmi kamatszámlája alapján.
   
 6.  Tartós fizetési késedelem esetén a Vevő elveszti a halasztott fizetés alkalmazásának lehetőségét, illetőleg az egyedi kedvezményeit, a Szállító csak előre fizetéssel, vagy egyidejű fizetés mellett szolgálja ki. Tartós fizetési késedelemnek minősül, ha a Vevőnek legalább kettő lejárt, 15 napot meghaladó, vagy egy lejárt, 30 napot meghaladó késedelmes számlája van. A fenti kedvezmények újbóli hatályba lépése minden esetben egyedi döntés alapján lehetséges.
   
 7. Ha a Felek eltérően nem állapodnak meg, amennyiben a szerződés létrejöttét követően a Vevő eláll a szerződéstől, akkor a Szállító jogosult a Vevővel szemben a megrendelt áru, termék nettó vételárának 20 %-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A Szállító jogosult a kötbéren túlmenően a felmerülő kárát is érvényesíteni.
   
 8. A fizetési határidő eredménytelen eltelte esetén a Szállító jogosult írásban 30 napos póthatáridőt tűzni a fizetésre, melynek eredménytelen eltelte esetén, választása szerint írásban el is állhat a szerződéstől. Ezen elállás esetén az adásvétel tárgyát képező terméket jogosult a Vevőtől visszaszállítani. A Vevő a termék visszaszállítására vonatkozó írásbeli értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül köteles a terméket annak minden tartozékával és iratával együtt a Szállítónak kiadni.
   
 9. Ilyen elállás esetén a Szállító jogosult a 4.7. pontban írtak alkalmazására, valamint a kár érvényesítése körében a termékben bekövetkezett értékvesztés és egyéb károsodás megtéríttetésére is.
   
 10. Amennyiben a Vevő a 4.8. pontban írt kiadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy köteles a Szállítónak napi 2 % mértékű késedelmi kötbér megfizetésére, mely kötbér vetítési alapja a termék nettó vételára.
   
 11. A Vevő a számla kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül köteles a számlával kapcsolatos esetleges (számszaki, alaki stb.) kifogásokat bejelenteni.

5. Garancia és reklamáció

 1. A Vevő a részére átadott terméket köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül mennyiségileg, minőségileg megvizsgálni, az esetleges műszaki, mennyiségi, vagy minőségi kifogásokat az áru, termék átvételét követő 2 munkanapon belül a Szállítónak bejelenteni.
   
 2. A garancia időtartama az átvételtől számított 12 hónap (normál, egy műszakos munkarend, 8 h/nap esetén), abban az esetben is, ha a beüzemelés az átvétel időpontjától eltér. A garancia időtartama meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a Vevő a berendezést a Szállítónak írásban bejelentett, felróható okból nem tudta rendeltetésszerűen használni. A meghibásodást az észleléstől számított 2 munkanapon belül köteles a Vevő a Szállítónak bejelenteni írásban a megrendelés visszaigazolási számának, dátumának, a számlaszámnak, a fuvarlevél, vagy átvételi számának feltüntetésével, és a hiba, vagy kifogás pontos leírásával, szükség esetén fotót is mellékelve.
   
 3. A Szállító kijelenti, hogy - az egyedi szerződés ellenkező kikötése hiányában - az általa szállított termék nem önálló gép, hanem egy nagyobb, komplex berendezés részegysége, így kizárólag az általa szállított termék biztonságáért és annak működéséért vállal felelősséget, a termék műszaki leírásában megadott feltételeknek megfelelően. Ebből kifolyólag kijelenti, hogy a Szállító az általa szállított terméket a Vevő kérésének és megrendelésének megfelelően tervezi és állítja össze, tehát azt nem komplett berendezéshez tervezi, kivéve, ha erre külön írásbeli felkérést és a komplett berendezés elkészítéséhez szükséges információkat kap, melyek elfogadását szintén írásban visszaigazolja.
   
 4. A Vevő a termék működését, műszaki és biztonsági paramétereit a beüzemeléskor, az átadási jegyzőkönyv, illetve amennyiben beüzemelésre nem kerül sor, akkor a szállítólevél aláírásával elfogadottnak tekinti.
   
 5. A garancia érvényesítésének helye a Szállító telephelye.
   
 6. Amennyiben a garanciális kivizsgálás a Vevő telephelyén, vagy ettől eltérő üzembehelyezési helyen történik, a Szállító a távolsággal arányos kiszállási díjat, valamint szerelési munkadíjat számíthat fel.
   
 7. A garancia anyaghibára és összeszerelési hibára terjed ki. Nem terjed ki a garancia olyan hibára, mely akkor keletkezik, ha a terméket nem rendeltetésének megfelelően használják, vagy tárolják, ha a terméket erőszakos behatás éri, ha a terméket a gyártmánydokumentáció előírásaitól eltérő műszaki paraméterekkel üzemeltetik.
   
 8. A terméket a garancia fennállása alatt csak a Szállító szakműhelye és személyzete javíthatja, módosíthatja. Harmadik személy bevonására jogszerűen csak akkor van mód és lehetőség, ha a Szállító a reklamációra legfeljebb 5 munkanapon belül nem reagál, vagy a harmadik pótlási kísérlete is sikertelen.
   
 9. Ha a garancia hatálya alatt a Vevő a terméket önhatalmúlag maga, vagy harmadik személy bevonásával javítja, átalakítja, konstrukcióját megváltoztatja, vagy esetleg hozzá nem értés miatt meghibásodást okoz, elveszti a garancia jogosultságát, de a vételárat ennek ellenére, halasztott fizetés esetén is, köteles megfizetni. Károkozás esetén a Szállító a részére okozott kár megtérítését is követelheti.
   
 10. Nem terjed ki a garancia azokra a berendezésekre, amelyeket a szállítástól számított 6 hónapon belül nem helyeztek üzembe. A beüzemelést a Szállító, vagy a Felek megállapodása alapján meghatározott cég vagy személy végzi.
   
 11. Alaptalan, vagy késedelmesen bejelentett mennyiségi, vagy minőségi kifogás esetén a reklamáció kivizsgálásával kapcsolatos költségeket a Vevő köteles a Szállító részére megtéríteni.

6. Kártérítés és felelősség korlátozása

 1. A Szállító a szerződéssel kapcsolatos kártérítési felelősségét a szerződés tárgyát képező termék bruttó vételárában maximalizálja, az ezt meghaladó kártérítési igényt a Szállító kizárja. A Szállító a szándékosan okozott, valamint az élet és a testi épséget, vagy egészséget megkárosító magatartás kivételével kizárja a felelősségét minden közvetett kár, elmaradt haszon vagy felmerült költség tekintetében, így különösen, de nem kizárólagosan a termék meghibásodásából eredő bevétel vagy profit kiesésért, elmaradt haszonért, adatvesztésért, vagy termelés kiesésért, esetleg harmadik személyek által a Vevővel szemben támasztott követelésekért is.
   
 2. A Vevő köteles az esetleges károk megakadályozására és bekövetkezésük esetén kárenyhítési kötelezettség terheli.

7. Termékfelelősség

 1. Amennyiben a Vevő a terméket változtatás nélkül, vagy technikai változtatással átépítéssel, más termékkel való összeépítéssel tovább értékesíti, úgy a Vevő köteles a Szállítót harmadik személyek felé teljes egészében mentesíteni a termékkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és termékfelelősség alól.
   
 2.  A Szállító kizárja – a Ptk. 6:552. § a) pontjában foglalt károk kivételével – a termékfelelősséget. A Vevő nem jogosult a Szállítóval szemben kártérítési igénnyel élni termékfelelősségi szabályok alapján, a fenti tényállást kivéve.

8. Adatkezelés, titoktartás, kapcsolattartás

 1. A Szállító a Vevő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett kizárólag jelen ÁSZF, illetőleg a létrejött szerződés keretei között, kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli.
   
 2. A szerződő Felek a szerződés hatálya alatt és azt követően a szerződéssel kapcsolatban, illetve a teljesítés során egymásról vagy a szerződésben nevezett partneréről tudomására jutott adatokat, dokumentumokat, információkat a másik Fél hozzájárulása nélkül nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti, számára hozzáférhetővé nem teheti, a másik Félre vonatkozóan semminemű adatot nem közölhet.
   
 3. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a telefax, illetőleg e-mail küldeményt a másik Félnek vissza kell igazolni. A másik Félhez intézett a szerződésben, vagy a cégjegyzékben szereplő címre megküldött ajánlott küldemény akkor is kézbesítettnek minősül annak elküldésétől számított 10. napon, ha az „nem kereste”, vagy „elköltözött” jelzéssel jön vissza a feladóhoz.

9. Jogviták intézése

 1. A Felek az ÁSZF, illetőleg a közöttük létrejött szerződésből eredő jogvitás kérdéseket megkísérlik peren kívül intézni, melynek eredménytelensége esetére, - pertárgyértéktől függően, - kikötik a Győri Járásbíróság, illetőleg a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét.

A jelen ÁSZF-ben, illetőleg a vonatkozó szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

 

Győr, 2017. október 31.

 

© A honlap tartalmának, vagy részleteinek felhasználása a GIMEX-HIDRAULIKA Kft. jóváhagyása nélkül nem engedélyezett.

X-Meditor Kft.