ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A GIMEX-Hidraulika Kft. kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelmét.
Ezen adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról.
Megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.


Az adatvédelmi szabályzat az alábbi hatályos jogszabályok alapján került meghatározásra

2011. évi CXII. tv. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2008. évi XLVIII. tv. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2001. évi CVIII. tv. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

1998. évi VI. tv. Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során

1995. évi CXIX. tv. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

 

Értelmező rendelkezések

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –
azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint
egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –,
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy
formában rögzített információ vagy ismeret. Függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes
jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra,
valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy
egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval
végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,
hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre
történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy
a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő
szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű
adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett.

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az
adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.


Adatkezelési irányelvek

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai
feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára
tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges
ideig lehessen azonosítani.

5. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény
felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

6. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan
költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából
szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

7. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az
adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

8. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról,
köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási
szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek.

9. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

10. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő
technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé
teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

11. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak
helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

12. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő
rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

13. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az
állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja
megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság
elrendelte.

14. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre
és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes
adatait az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából - és ezen érdek érvényesítése
a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön
hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezeli, illetve arról, hogy
kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira
és jogorvoslati lehetőségeire is.

15. Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás
megtörténhet az adatgyűjtés tényének az érintettek körének, az adatgyűjtés céljának, az adatkezelés
időtartamának, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyének, az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetésének, valamint az adatkezelés
adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma nyilvánosságra
hozatalával is.

16. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása
kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a
személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

17. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja.

18. Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő
törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

19. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a
nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.


A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

1. A GIMEX-Hidraulika Kft. tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben önkéntes
hozzájáruláson alapul.

2. A GIMEX-Hidraulika Kft. az általa üzemeltett honlap hírleveleire való feliratkozóknak újdonságokat, híreket és
ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket kézbesít.

3. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek
kézbesítéséhez.

4. A GIMEX-Hidraulika Kft. az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

5. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.

6. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

7. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
nyilvántartásba vette.

 

Az érintettek jogai és jogérvényesítésük

1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében
található linken vagy a GIMEX-Hidraulika Kft. bármelyik elérhetőségén.

2. Az érintett kérelmére a GIMEX-Hidraulika Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

3. A GIMEX-Hidraulika Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban
30 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a GIMEX-Hidraulika Kft. helyesbíteni köteles.

5. A személyes adatot a GIMEX-Hidraulika Kft. törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy
téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az
adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a
bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

6. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az
érintett jogos érdekét nem sérti.

7. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása)
kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve,
ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként
törvény lehetővé teszi.

8. A GIMEX-Hidraulika Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről
a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést –
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.


Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: GIMEX-Hidraulika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 9025 Győr, Selyem utca 1.
Telefon: 06 96 525-587, 525-588
Fax: 06 96 427-239
E-mail: info@gimex.hu
Weboldal: www.gimex.hu
Cégjegyzékszám: Cg.08-09-003320
Adószám: 11126689-2-08
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-52153/2012.


Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c.
Postacím: 1534 Budapest, Pf. 834.
Telefon: 06 1 391-1400
Fax: 06 1 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

A GIMEX-Hidraulika Kft. fenntartja az Adatvédelmi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát!

Győr, 2016.09.01.

© A honlap tartalmának, vagy részleteinek felhasználása a GIMEX-HIDRAULIKA Kft. jóváhagyása nélkül nem engedélyezett.

X-Meditor Kft.